Deklaracja Właściwości Użytkowych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU: 001-22.06.2020KLMT

Kejmplast Sp. z o.o.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 001-22.06.2020KLMT Producent:

Kejmplast Sp. z o.o. ul. Osmolice Pierwsze 108, 23-107 Strzyżewice, KRS 0000785542, REGON 383332745, NIP 7133103197

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kompozytowa dachówka i galanteria dachowa do wykonywania pokryć dachowych oraz do zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
Norma zharmonizowana:        EN 1304:2005

Deklarowane właściwości użytkowe: 

Lp. Właściwości Wymagania Metody badań
2 3 4
1. Wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1304:2013-10

brak wad produkcyjnych oraz wad budowy

PN-EN 1304:2013-10
2. Wymiary, mm:

a)    dachówka

–     grubość

–     długość

–     szerokość

b)    gąsior

–     grubość

–     długość

–     szerokość

–      wysokość

 

 

20 ± 2

400 ±2

310 ± 2

 

10 ± 2

315 ±2

210 ± 2

110 ± 2

PN-EN 1024:2012
3. Masa, g 2200 ±10% PN-EN 491:2012
4. Wichrowatość, % 0,3 ±0,1 PN-EN 1024:2012
5. Prostoliniowość, % 0,2 ±0,1 PN-EN 1024:2012
6. Mrozoodporność brak uszkodzeń po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania PN-EN 539-2:2013-07 metoda B
7. Wytrzymałość na zginanie -obciążenie niszczące, N, temp. 23 ± 2°C >=2350 PN-EN 538:1998
8. Odporność na promieniowanie UV, podwyższoną temperaturę i wodę, oceniona:

-zmianą wyglądu zewnętrznego

 

 

 

 

 

-spadkiem wytrzymałości na zginanie – obciążenia niszczącego
(temp. 23 ±2°C) %

po działaniu czynników starzeniowych

mogą wystąpić przebarwienia z widocznymi jaśniejszymi miejscami, utworzonymi ze skupisk punktowych odbarwień z jednoczesnym rozjaśnieniem barwy na całej powierzchni próbek

 

<=6

PN-EN 1297:2006, czas: 1000 h; cykle: 5 h lampy UV typ I, temp.

(60 ± 3)°C i 1 h zraszania wodą temp.

(25 ± 5)°C

9. Przesiąkliwość oceniona:

–  średnim współczynnikiem przesiąkliwości,

–     kategorią

 

0

 

1

PN-EN 539-1:2007
101,2) Wodoszczelność brak przecieku PN-EN 14963:2006
111,2) Odporność na obciążenie odrywające, N/m2 brak uszkodzeń przy obciążeniu 3000 N/m2 PN-EN 14963:2006
121,2) Odporność na obciążenie dociskające, N/m2 Typ/klasa – UL 3000 (3000 Pa)
131,2) Odporność na uderzenie ciałem małym twardym brak uszkodzeń przy uderzeniu kulą stalową o masie 1kg z wysokości 1 m (10Nm) EOTA TR001
141,2) Odporność na uderzenie ciałem dużym miękkim brak uszkodzeń przy uderzeniu workiem kulistym o masie 50 kg
z wysokości 2,40 m (1200 J)
151,2) Odporność na działanie wysokiej temperatury
(85 ± 5)°C
brak uszkodzeń powierzchni p. 5.6.1
163) Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof(t1) PN-EN 13501- 5+A1:2010
17. Reakcja na ogień A1 EN 1304:2005
18.
1) właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów

2) badanie wykonane na fragmencie połaci dachowej (deskowania) za pośrednictwem wkrętów 0 4 mm o długości 35 mm, po 2 wkręty na 1 szt. dachówki

3) klasyfikacja dotyczy przekrycia z dachówek na łatach o przekroju 25 x 25 mm i 35 x 35 mm oraz płycie wiórowej o grubości 16 mm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

podpisał:

Mariusz Tarnowski w Lublinie, dnia 04-07-2020 r.